Zákon o vlastnictví bytů 

Zákon o vlastnictví bytů - č. 72/1994 Sb.

v parlamentu schválen:          24. 3. 1994
účinnosti zákon nabyl:          1. 5. 1994

bude nahrazen

právní předpis:     č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
ze dne:                3. 2. 2012
účinnost:              1. 1. 2014

Zákon o vlastnictví bytů je součástí práva soukromého a upravují se jím některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Část první (§1 až §5) vymezuje základní pojmy včetně vzniku a zániku vlastnictví jednotky. Část druhá (§6 až §16) se věnuje výkonu vlastnického práva, část třetí (§17 až §19) pak výstavbě domu. Část čtvrtá (§20) definuje převod a přechod vlastnictví jednotky, část pátá (§21) práva k pozemku a část šestá (§22 až §28) převody jednotek bytových družstev. Část sedmá (§29) se věnuje vyčlenění části družstva, část osmá (§30 až §33) společným a přechodným ustanovením a část devátá Převodům skupinových rodinných domů z vlastnictví bytových družstev.

Obsah zrušeného zákona
Úvod Hlavička zákona
Část 1 § 1 - 5 Obecná ustanovení
Část 2 § 6 - 16 Převody vlastnictví jednotek a výkon vlastnického práva k jednotkám
Část 3 § 17 - 19 Výstavba domu
Část 4 § 20 Převod a přechod vlastnictví jednotky
Část 5 § 21 Práva k pozemku
Část 6 § 22 - 28 Zvláštní ustanovení
Část 7 § 29 Vyčlenění části družstva
Část 8 § 30 - 33 Společná a přechodná ustanovení
Část 9 § 33a - 33b Převody skupinových rodinných domů z vlastnictví bytových družstev
Část 10 § 34 zrušena
Část 11 § 35 zrušena
Část 12 § 36 - 38 Ustanovení závěrečná
Přechodná ustanovení Přechodná ustanovení

Co se od ledna 2014 změní pro vlastníky bytů
Od ledna 2014 kdy nabude účinnosti nový občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.), který přinese velké obsáhlé do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) i do práv a povinností vlastníků bytů. Problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do Nového občanského zákoníku.
Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti

- k problematice bytového spoluvlastnictví v NOZ

Dotčené ustanovení:
- § 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“)
Stanovisko:
Po nabytí účinnosti NOZ bude vlastník jednotky vzniklé před účinností NOZ (a vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) převádět stále tuto (starou) jednotku, jak je zapsána v katastru nemovitostí.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 3063 NOZ: „Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.“
NOZ mění věcnou podstatu jednotky. Dle současné právní úpravy v zákoně o vlastnictví bytů je vlastnictví tvořeno jednotlivými objekty (jednotkou a dále podílem na společných částech domu), avšak dle úpravy NOZ (§ 1159) tvoří byt jako prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci jeden vlastnický objekt (jednotku). Byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné. Předmětem vlastnictví není dle NOZ byt, ale jednotka. Jednotka je dle ustanovení § 1159 NOZ (na rozdíl od současné právní úpravy) věcí nemovitou. Po nabytí účinnosti NOZ povede katastr nemovitostí seznam jak jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, tak jednotek vymezených podle NOZ (§ 3 odst. 1 d) a e) vládního návrhu zákona o katastru nemovitostí, který nabyde účinnosti k 1. lednu 2014).
Na převod vlastnického práva k jednotkám vzniklých před účinností NOZ bude po účinnosti NOZ dopadat i nadále zákon o vlastnictví bytů jednak z hlediska předmětu převodu vlastnického práva (budou převáděny jednotky vymezené dosavadním zákonem o vlastnictví bytů), jednak z hlediska povinných náležitostí smlouvy stanovených zákonem o vlastnictví bytů (pokud jde o označení předmětu převodu a další náležitosti předepisované v § 6 zákona o vlastnictví bytů). K transformaci na (nové) jednotky vymezené NOZ by došlo teprve tehdy, pokud by vlastníci jednotek změnili prohlášení dle § 1169 NOZ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toto stanovisko bylo podrobeno odborné diskuzi a následně k němu dne 19. 4. 2013 vyjádřili souhlas členové Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.

Členové jmenováni do Expertní skupiny jsou odborníky z řad akademické obce, členové Legislativní rady vlády, zástupci soudů a další právní autority. Činnost členů Expertní skupiny spočívá v konzultaci k doprovodné legislativě nového soukromého práva a také ve zpracování odborných stanovisek k některým interpretačním problémům.