Zákon o vlastnictví bytů poznámky

Zákon o vlastnictví bytů - č. 72/1994 Sb.

Zákon 
č. 72/1994 Sb. byl zrušen k 1.1.2014,
s účinností zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.


     Poznámky pod čarou
1)
§ 121 odst. 2 občanského zákoníku.
1a)
§ 121 odst. 1 občanského zákoníku.
2)
§ 136 a násl. občanského zákoníku.
3)
§ 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
3a)
§ 141 a 142 občanského zákoníku.
3b)
§ 150 občanského zákoníku.
4)
§ 43 a násl. občanského zákoníku.
5)
§ 27 a násl. obchodního zákoníku.
5a)
§ 33 odst. 2 a 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
7)
§ 54 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.
7a)
§ 139b odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.
8)
§ 685 a násl. občanského zákoníku.
9)
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.
10)
§ 672 občanského zákoníku.
10a)
§ 133 odst. 2 občanského zákoníku.
10b)
§ 151n a násl. občanského zákoníku.
11)
§ 872 odst. 7 a 8 občanského zákoníku.
14)
§ 9 zákona č. 102/1992 Sb.
15)
§ 10 zákona č. 102/1992 Sb.
16)
§ 39 a 43a občanského zákoníku.
§ 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
17)
Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb.
18)
Např. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášek č. 74/1989 Sb., č. 73/1991 Sb. a č. 398/1992 Sb.
19)
Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb., a následující předpisy.
20)
Zejména § 685 a násl. a § 871 občanského zákoníku.
21)
§ 85 zákona č. 50/1976 Sb.
22)
§ 36 občanského zákoníku.
23)
§ 503 odst. 3 obchodního zákoníku.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
24)
§ 45 zákona č. 21/1992 Sb.
25)
Např. § 6 odst. 6 vyhlášky č. 136/1985 Sb.
26)
Např. § 5 odst. 6 a 7 a § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 136/1985 Sb.
27)
§ 28d zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.
27a)
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
28)
Zákon č. 526/1990 Sb.
Vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 580/1992 Sb.
29)
§ 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
30)
§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb.
31)
§ 3 vyhlášky č. 137/1968 Sb.
32)
§ 3 vyhlášky č. 121/1980 Sb., o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví.
33)
§ 4 vyhlášky č. 121/1980 Sb.