Zákon o vlastnictví bytů 4 část

Zákon o vlastnictví bytů - č. 72/1994 Sb.

Zákon 
č. 72/1994 Sb. byl zrušen k 1.1.2014,
s účinností zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.


   Část čtvrtá
Převod a přechod vlastnictví jednotky

§ 20
(1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu, popřípadě další práva a povinnosti spojené s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnictvím společných částí domu.
(2) Je-li vlastník jednotky podílovým spoluvlastníkem pozemku, lze vlastnictví k jednotce převést pouze současně s převodem spoluvlastnického podílu na pozemku. Přechod vlastnictví k jednotce je podmíněn přechodem spoluvlastnického podílu na pozemku.
(3) Práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, popřípadě vlastníků jednotek v domě, týkající se společných částí domu a pozemku, zejména zástavní práva a věcná břemena, přecházejí na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k těmto jednotkám.
(4) Vlastník jednotky je povinen oznámit společenství nabytí vlastnictví jednotky.