Vývoj legislativy, trocha historie  

   Spoluvlastnické vztahy mezi majiteli bytů a společných části budov ve kterých jsou byty umístěny řeší od roku 1994 zákon č. 72, který byl několikrát novelizován. Důvodem vzniku zákona 72/1994 byl, že musí existovat zákonná opora pro organizace, které se starají o bytové domy.
   Celý vývoj byl nastartován společenskými změnami po roce 1989. V domách socializmi se o bytový fond staral stát prostřednictvím OPBH - Okresních podniků bytového hospodářství. Podniky OPBH vznikly k 1. lednu 1959 přetvořením do té doby existujících bytových a domovních správ. OPBH měli na starosti předávání přidělených prostor nájemníkům, udržování domovního fondu ve způsobilém stavu a zároveň zabezpečovali provoz výtahů v domě či provoz zařízení dodávající teplo a teplou užitkovou vodu. Dále vedli evidenci a konali pravidelné prohlídky domovního fondu. Po výstavbě nových domů tyto domy OPBH  přebírali do správy a současně se vyjadřoval k adaptacím, rekonstrukcím a modernizacím prováděným v bytech. OPBH dále pečovali o udržování pořádku a čistoty v domech i v přilehlých chodnících, dvorech či vnitroblocích. V jednotlivých objektech zajišťovali provozuschopné zařízení civilní obrany, pečoval o dodržování domovního řádu a zásad socialistického soužití v domech. OPBH vybírali (a případně též vymáhali) poplatky za užívání bytů i nebytových prostor a současně vybíral i za služby spojené s užíváním těchto prostor.
   Z výše uvedeného je patrné, že pokud se měli OPBH zrušit, bylo třeba je něším nahradit. Samospráva společného majetku byla zřejmým cílem a diktátek doby, který lidé po sametové revoluci očekávali. Všichni si chtěli spravovat své záležitosti sami a bytový fond nebyl vyjímkou.
   
Základní činnosti vyplývající z povinností OPBH 1 byly:
1) předání přidělených prostor uživateli v řádném stavu
2) udržování domovního fondu ve stavu způsobilém užívání
3) zabezpečování provozu domovního fondu, jeho strojních zařízení a vybavení
4) zabezpečování provozu zařízení pro dodávky tepla a teplé užitkové vody
5) zabezpečování údržby a oprav bytového fondu
6) vedení evidence a pravidelné prohlídky svěřeného domovního fondu
7) přebírání nových domů do správy
8) provádění adaptací, rekonstrukcí a modernizace domovního fondu
9) udržování pořádku a čistoty v domech, přilehlých chodnících, dvorech a vnitroblokové zeleně
10) zabezpečování provozu zařízení civilní obrany v objektech
11) zabezpečování dalších služeb spojených s bydlením
12) zabezpečování účtování a vymáhání poplatků za užívání bytů, nebytových prostor a služby s tím spojené
13) zabezpečování péče o dodržování domovního řádu a zásad socialistického soužití v domech
14) zabezpečování spolupráce s aktivy funkcionářů a občanskými aktivy a účasti na schůzích občanských výborů a občanských komisí