Stanovy SVJ

Každé Společenství vlastníků jako organizace zapsaná v obchodním rejstříku musí mít stanovy podle nichž je společenství vlastníků jednotek řízeno.
Do 31. 12. 2013 se řídilo chování SVJ dle zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. 
Nově je tato problematika upravena v ustanovení § 1158 až § 1222 Nového občanského zákoníku. Zákon 72/1994 upravoval spoluvlastnictví budovy, a společných částí budovy. Dle zákona 72/1994 bylo možné úkonem nazývaným "Prohlášení vlastníka" rozdělit bytový dům, který byl až dosud v katastru zapsán jako bytový dům bez rozlišení počtu bytových a nebytových jednotech jednodtlivé bytové a nebytové jednotky a společné části budovy.

Pro účely zákona 72/1994 se budovou rozuměla trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

Dále se pro účely zákona 72/1994 rozuměla bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.


Dále se pro účely zákona 72/1994 rozuměl nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu1) nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

Prohlášení vlastníka budovy se vytvářelo v souladu s § 4 zákona 72/1994.

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek


371/2004 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. května 2004,

kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Změna: 151/2006 Sb.

Vláda  nařizuje  podle  §  9  odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se
upravují  některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o
vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.:

§ 1

(1)  Do doby schválení stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen
"společenství")  nebo  do  doby,  kdy  schválené  stanovy  společenství
nabudou   účinnosti,  řídí  se  právní  poměry  společenství  vzorovými
stanovami společenství uvedenými v příloze k tomuto nařízení.

(2)  Neobsahují-li  stanovy  společenství, schválené jeho shromážděním,
některou  z  náležitostí  uvedených v § 9 odst. 14 zákona o vlastnictví
bytů,  řídí  se  právní poměry společenství v těchto věcech příslušnými
ustanoveními vzorových stanov uvedených v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Zrušuje  se  nařízení vlády č. 322/2000 Sb., kterým se vydávají vzorové
stanovy  společenství  vlastníků  jednotek  podle  zákona o vlastnictví
bytů.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

JUDr. Němec v. r.

Příl.

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. I

Základní ustanovení

(1)  Společenství  vlastníků  jednotek  (dále  jen  "společenství")  je
právnickou  osobou,  která  vznikla  na  základě zákona č. 72/1994 Sb.,
kterým  se  upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické  vztahy  k  bytům  a  nebytovým prostorům a doplňují některé
zákony  (zákon  o  vlastnictví  bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb.,
nálezu  Ústavního  soudu  vyhlášeného  pod  č.  280/1996 Sb., zákona č.
97/1999  Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č.
451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č.
171/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.

(2) Členy společenství jsou vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě
(dále  jen  "jednotka"),  společnými  členy  společenství jsou společní
vlastníci  jednotek,  za podmínek uvedených v zákoně o vlastnictví bytů
(dále jen "člen společenství").

(3)  Společenství  je  jako právnická osoba způsobilé vykonávat práva a
zavazovat  se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami
společných  částí  domu  (dále jen "správa domu") a pozemku a v dalších
věcech  v  rozsahu  a způsobem uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v
těchto stanovách.

Čl. II

Název a sídlo společenství

(1)  Názvem  společenství  jsou  slova  "Společenství  pro dům" spolu s
označením domu, pro který společenství vzniklo.

(2)  Sídlo společenství je určeno adresou, kde společenství sídlí a kde
se veřejnost může se společenstvím stýkat.

ČÁST DRUHÁ

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ

Čl. III

Správa domu a další činnosti

(1) Správou domu se rozumí zajišťování

a) provozu domu a pozemku,

b) údržby a oprav společných částí domu,

c) protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,

d) revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické
energie,  plynu,  vody  a  odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové
vody  včetně  radiátorů,  vzduchotechniky,  výtahů, zařízení pro příjem
televizního  a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení
v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu,

e)  revizí  a oprav domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice v
rozsahu a způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu,

f) prohlídek a čištění komínů,

g)  administrativní  a operativně technické činnosti spojené se správou
domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu,

h)   správy  jednotek,  které  jsou  ve  spoluvlastnictví  všech  členů
společenství,

i)  dalších  činností,  které  vyplývají  pro  společenství  z právních
předpisů a technických postupů spojených se správou domu.

(2)  V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy,
především o

a)  zajištění  dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o
služby,  jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele
přímo,

b) pojištění domu,

c) nájmu společných částí domu,

d)   nájmu   jednotek,  které  jsou  ve  spoluvlastnictví  všech  členů
společenství.

(3)  Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv
podle  odstavce  1  a  2  a  uplatňování  nároků z porušování smluvních
povinností ze strany dodavatelů.

(4)  Při  plnění  úkolů podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov
zajišťuje  společenství  dále  zejména tyto činnosti spojené se správou
domu a pozemku:

a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství
na  náklady  spojené  se správou domu a pozemku (dále jen "příspěvky na
správu  domu  a  pozemku"),  popřípadě  dalších  příspěvků  na činnosti
uvedené v čl. IV,

b)  vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene
a) vybírány,

c)  vedení  evidence  nákladů  vztahujících  se  k  domu  a pozemku a k
činnosti společenství,

d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,

e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,

f) vedení seznamu členů společenství.

(5)  Společenství  zajišťuje buď přímo nebo na základě smluv uzavřených
společenstvím  s  dodavateli  plnění  spojená  s  užíváním  jednotek  a
společných  částí  domu  (dále jen "služby"), například dodávky tepla a
teplé  užitkové  vody,  elektřiny,  dodávky  vody a odvod odpadní vody,
úklid   společných   prostor,   užívání  výtahu,  zařízení  pro  příjem
televizního  a rozhlasového signálu. V rámci této činnosti společenství
zajišťuje zejména

a) vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím,

b)  způsob  rozúčtování  cen  služeb  na jednotlivé členy společenství,
není-li  rozúčtování  cen  služeb stanoveno zvláštním právním předpisem
nebo  rozhodnutím  cenového  orgánu,  a  vyúčtování  přijatých záloh na
jednotlivé členy společenství,

c) vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich
úhradami včetně vyúčtování.

(6)   Společenství   zajišťuje   činnosti  související  s  provozováním
společných  částí  domu,  zejména  technických zařízení, která slouží i
jiným  fyzickým  nebo  právnickým osobám než členům společenství včetně
uzavírání s tím souvisejících smluv.

(7)  V  rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů
společenství dále zajišťuje zejména

a)  včasné  vymáhání  plnění povinností uložených členům společenství k
tomu příslušným orgánem společenství,

b)  řádné  hospodaření  se  svým  majetkem  a  s  finančními prostředky
poskytovanými vlastníky jednotek,

c)   plnění   dalších   povinností   spojených   s  předmětem  činnosti
společenství podle zvláštních právních předpisů.

Čl. IV

Změny společných částí domu

Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny
účelu  užívání  stavby  a  změny stavby, pokud není dále uvedeno jinak.
Stavební  úpravy  spočívající  v  modernizaci,  rekonstrukci a opravách
společných  částí  domu,  jimiž  se  nemění  vnitřní  uspořádání domu a
zároveň  velikost  spoluvlastnických podílů na společných částech domu,
zajišťuje společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny všech
členů společenství.

Čl. V

Zajišťování  správy  domu  a  dalších  činností  na  základě smlouvy se
správcem

(1)  V  souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou
domu  (dále  jen  "správce"),  anebo  v souladu s usnesením shromáždění
vlastníků  jednotek (dále jen "shromáždění") o ustanovení správce, může
společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti
spojené  se  správou  domu  a  pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě
některé  z těchto činností, na základě smlouvy se správcem, kterým může
být fyzická nebo právnická osoba.

(2) Smlouva se správcem obsahuje

a) vymezení činností, které bude správce vykonávat,

b)  určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s
finančními  prostředky  poskytovanými  na  úhradu  služeb včetně jejich
evidence,

c) povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny
předem  ke  schválení  orgánu  společenství  příslušnému  podle  těchto
stanov, pokud byl správce společenstvím zmocněn k jejich uzavírání,

d)  povinnost  správce  předložit  jednou  ročně  shromáždění  zprávu o
činnosti  správce,  zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních
prostředků  každého vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu,
jakož i o jiných významných skutečnostech,

e)  povinnost  správce  před  ukončením jeho činnosti podat shromáždění
zprávu  o  své  činnosti  a  předat  výboru nebo pověřenému vlastníkovi
všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti,

f) další náležitosti stanovené shromážděním.

(3) Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje
shromáždění.

(4)  Uzavřením  smlouvy  se  správcem  podle odstavců 1 až 3 nemůže být
dotčena  výlučná  rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze
zákona o vlastnictví bytů a z těchto stanov.

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

Čl. VI

Společná ustanovení

(1) Orgány společenství jsou:

a) shromáždění,

b)  výbor  společenství  (dále  jen  "výbor")  nebo  člen  společenství
pověřený funkcí výboru (dále jen "pověřený vlastník"), pokud není volen
výbor,

c) kontrolní komise nebo revizor, rozhodne-li o tom shromáždění.

(2)  Orgány  uvedené  v  odstavci  1  písm.  b) a c) jsou volené orgány
společenství.  Členem  voleného  orgánu  společenství nebo jeho voleným
orgánem  může  být  pouze fyzická osoba, která je členem nebo společným
členem  tohoto společenství nebo je zmocněným zástupcem právnické osoby
-  člena společenství, je ke dni volby starší 18 let a má způsobilost k
právním úkonům.

(3)  Členem voleného orgánu společenství nemůže být současně ten, jehož
příbuzný  v  řadě  přímé,  sourozenec  nebo manžel (manželka) je členem
voleného   orgánu   společenství.  Členství  v  jednom  voleném  orgánu
společenství  je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto
společenství.

(4)  Závazek  k  výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem
osobní  povahy  a  člen  voleného  orgánu společenství se nemůže nechat
zastoupit při výkonu své funkce.

(5)  Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná
dnem  zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve
voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo
zánikem členství ve společenství.

(6) Člen voleného orgánu společenství může být volen opětovně.

(7) Člen voleného orgánu společenství může být před uplynutím funkčního
období z funkce odvolán shromážděním.

(8)  Člen  voleného  orgánu  společenství může před uplynutím funkčního
období  z  funkce  odstoupit.  Odstoupení  musí  písemně oznámit orgánu
společenství,  jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán
odstoupení  na  své  schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů
ode  dne  doručení  oznámení  o  odstoupení. Pověřený vlastník musí své
odstoupení z funkce písemně oznámit shromáždění. Účinky jeho odstoupení
nastávají dnem následujícím po nejbližší schůzi shromáždění, nejpozději
však uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.

(9)   Shromáždění   může   volit   náhradníky   členů  volených  orgánů
společenství  v  počtu  rovnajícím  se  nejvýše  počtu  zvolených členů
orgánu,  spolu  s  určením  jejich pořadí. Náhradník nastupuje na místo
člena  orgánu,  jehož  funkce skončila před uplynutím funkčního období,
dnem  skončení  funkce.  Pro náhradníky platí ustanovení odstavců 3 a 4
obdobně. Ustanovení o náhradnících členů volených orgánů se nepoužije u
pověřeného vlastníka.

(10)   Orgány   společenství   hlasují  veřejně.  Shromáždění  se  může
nadpoloviční  většinou  hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité
věci  hlasovat  tajně  pomocí  hlasovacích  lístků.  V  takovém případě
současně stanoví postup pro tajné hlasování.

(11)  Pokud  se  nesejde  shromáždění  k volbě orgánů společenství nebo
nejsou-li  tyto  orgány  zvoleny, plní jejich funkci člen společenství,
jehož  spoluvlastnický  podíl  na  společných částech domu činí nejméně
jednu  polovinu,  jinak  členové společenství, kteří se jimi stali dnem
jeho  vzniku. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své
funkce  z  důvodu,  že  počet  členů  výboru  poklesl pod 3 členy, nebo
není-li ve funkci pověřený vlastník.

Čl. VII

Shromáždění

(1)  Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové
společenství.

(2) Shromáždění volí a odvolává členy výboru nebo pověřeného vlastníka;
volí  a  odvolává  členy  kontrolní komise nebo revizora, rozhodne-li o
jejich zřízení.

(3) Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o

a)  změnách  ve  věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy
podle § 4 zákona o vlastnictví bytů,

b) schválení nebo změně stanov,

c)  uzavření  smlouvy  o  zástavním právu k jednotce se souhlasem člena
společenství,   který  je  jejím  vlastníkem,  k  zajištění  pohledávek
vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,

d)  změně  účelu  užívání  stavby, změně stavby, jakož i o modernizaci,
rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu,

e)   schválení   účetní   závěrky,   předložené  výborem  či  pověřeným
vlastníkem,  spolu se zprávou o hospodaření společenství a správě domu;
pokud  je  správa  domu a činnosti s ní související vykonávány správcem
podle  čl.  V,  předkládá  zprávu  rovněž  správce v rozsahu a způsobem
uvedeným ve smlouvě,

f)  výši  příspěvků  členů  společenství  na  správu  domu  a  pozemku,
popřípadě  o  výši  a  způsobu  placení  dalších  příspěvků na činnosti
uvedené v čl. IV,

g)  výši  záloh na úhradu za služby, pokud není rozhodování v této věci
usnesením shromáždění svěřeno výboru nebo pověřenému vlastníkovi,

h)  způsobu  rozúčtování  cen  služeb na jednotlivé členy společenství,
není-li stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového
orgánu,

i)  vymáhání  plnění  povinností  uložených  členům společenství k tomu
příslušným orgánem společenství podle zákona o vlastnictví bytů a podle
těchto  stanov,  pokud  tuto  činnost nesvěří do působnosti výboru nebo
pověřeného vlastníka,

j) změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy se správcem,

k)  nabývání  nemovitých  věcí,  bytů nebo nebytových prostor k účelům,
které  jsou  předmětem činnosti společenství podle zákona o vlastnictví
bytů,  o  majetkových  dispozicích  s  těmito věcmi (převody, darování,
zatěžování  právy  jiných osob, ručení těmito věcmi apod.); totéž platí
pro  jiná  práva  a jiné majetkové hodnoty, dále pro movité věci, je-li
jejich  pořizovací  cena vyšší než částka určená usnesením shromáždění,
jinak částka vyšší než 50 tisíc Kč v jednotlivém případě,

l) stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka,

m) rozdělení případného zisku z hospodaření společenství,

n) pravidlech pro užívání společných částí domu,

o) schvalování rozpočtu společenství,

p)  dalších  záležitostech  společenství,  pokud  tak  stanoví  zákon o
vlastnictví bytů, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

(4)  Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je výbor nebo
pověřený vlastník. Není-li zvolen výbor nebo pověřený vlastník, svolává
shromáždění  ten,  kdo  plní  funkci  orgánů  společenství.  Svolavatel
připravuje též podklady pro jednání shromáždění.

(5)  Shromáždění musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu
pořadu  jednání  nejméně  takový  počet  členů společenství, kteří mají
alespoň  jednu  čtvrtinu  všech  hlasů, a to do 30 dnů od doručení této
žádosti.

(6)  Nesplní-li  svolavatel  uvedený  v  odstavci  4  povinnost  svolat
shromáždění  podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávněni shromáždění svolat
členové  společenství,  jejichž počet hlasů činí alespoň jednu čtvrtinu
všech hlasů.

(7)  Shromáždění  se  svolává  písemnou pozvánkou, která se doručí všem
členům  společenství,  a  současně  vyvěsí  v  domě  na domovní vývěsce
společenství.

(8)  Písemná  pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 15
dní  přede  dnem konání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum,
hodina,  místo konání a program jednání shromáždění. Dále se v pozvánce
uvede,  kde  se  mohou  členové  společenství  seznámit  s  podklady  k
nejdůležitějším  bodům  jednání,  pokud nejsou tyto podklady k pozvánce
připojeny.

(9)  Jednání  shromáždění  řídí  předseda  (místopředseda)  výboru nebo
pověřený  člen  výboru,  anebo  pověřený  vlastník;  v  případě svolání
shromáždění  svolavatelem  podle  odstavce  4  věta  druhá,  nebo podle
odstavce  6,  řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto
svolavatelem.

(10)   Shromáždění   je  schopné  usnášení,  jsou-li  přítomni  členové
společenství, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí
nadpoloviční  většiny  hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon
nebo tyto stanovy neurčují jinak.

(11)  Při  hlasování  je  rozhodující velikost spoluvlastnických podílů
členů  společenství  na  společných částech domu; členové společenství,
kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají společně jeden hlas.

(12)  Při  rovnosti  hlasů  nebo  nedosáhne-li se potřebné většiny nebo
dohody,  rozhodne na návrh kteréhokoliv člena společenství soud. Jde-li
o  důležitou  záležitost,  může  přehlasovaný člen společenství požádat
soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsíců ode
dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.

(13)  Tříčtvrtinové  většiny  hlasů  přítomných  členů  společenství je
zapotřebí k přijetí usnesení o

a) schválení nebo změně stanov,

b)  změně  prohlášení  vlastníka  budovy podle § 4 zákona o vlastnictví
bytů,

c)  uzavření  smlouvy  o  zástavním  právu k jednotkám podle odstavce 3
písm. c),

d) způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky,

e) rozdělení zisku z hospodaření společenství.

(14)  K  přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby
je zapotřebí souhlasu všech členů společenství, pokud není dále uvedeno
jinak. Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci
a  opravách  společných  částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání
domu  a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech
domu,  postačuje  souhlas  nejméně  tříčtvrtinové  většiny  všech členů
společenství.

(15)  Ke  zvolení  členů  výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů společenství.

(16)  Tvoří-li  společenství  pouze  3  členové, je zapotřebí k přijetí
usnesení shromáždění vždy souhlasu všech členů společenství.

(17)  Z  jednání  shromáždění  se  pořizuje  zápis,  za  jehož pořízení
odpovídá  svolavatel.  Zápis  musí obsahovat nezbytné údaje prokazující
schopnost  shromáždění  k  jednání  a  usnášení,  dále  údaje o průběhu
jednání,  plné  znění  přijatých  usnesení a výsledky voleb, pokud byly
volby  prováděny.  Přílohu  zápisu  tvoří  zejména listina přítomných s
jejich  podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým
projednávaným bodům.

(18)   Zápis  podepisuje  předsedající  a  zapisovatel.  Zápisy  včetně
písemných  podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy
výboru nebo u pověřeného vlastníka.

(19)  Ustanovení  odstavců  17  a  18 se přiměřeně použijí pro zápisy z
jednání výboru a kontrolní komise.

Čl. VIII

Výbor

(1)  Výbor  je  výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou
činnost  společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a
s  předmětem  činnosti  společenství  s  výjimkou těch věcí, které jsou
podle  zákona  o vlastnictví bytů a těchto stanov ve výlučné působnosti
shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

(2) Výbor je statutárním orgánem společenství. Za svou činnost odpovídá
výbor  shromáždění.  Za  výbor  jedná  navenek  jeho  předseda.  V době
nepřítomnosti  předsedy  jej  zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný
právní  úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho
zastoupení   místopředsedou   a  dalším  členem  výboru.  Podepisuje-li
předseda  spolu  s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za
podpis dalšího člena výboru.

(3)  Členové  výboru  jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu a
místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává.

(4)   Předseda  výboru  organizuje,  svolává  a  řídí  činnost  výboru,
organizuje běžnou činnost společenství.

(5)  Výbor  koná  své  schůze  podle  potřeby,  nejméně  však jednou za
čtvrtletí.

(6) Výbor je alespoň tříčlenný. Každý člen výboru má jeden hlas.

(7) Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů.  K  přijetí  usnesení  je  zapotřebí  nadpoloviční většiny hlasů
přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu
výslovně  uveden  jeho  nesouhlas  s  přijatým usnesením, popřípadě též
důvody tohoto nesouhlasu.

(8) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní
povinnosti  při  výkonu  své  funkce,  se  řídí ustanoveními občanského
zákoníku.

(9) Výbor jako výkonný orgán společenství zejména

a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a
dalších  činností společenství podle zákona o vlastnictví bytů a těchto
stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění;
zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

b)   rozhoduje   o   uzavírání   smluv   ve  věcech  předmětu  činnosti
společenství,  zejména  k  zajištění  oprav, pojištění domu a zajištění
dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

c)  odpovídá  za  vedení  účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za
předložení  přiznání  k  daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních
předpisů,

d)  připravuje  podklady  pro jednání shromáždění, svolává shromáždění,
předkládá  shromáždění  zprávu  o  hospodaření  společenství,  zprávu o
správě  domu  a  pozemku  a  o  dalších  činnostech společenství, které
obsahují  zejména  základní údaje o provedených a plánovaných opravách,
údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na
správu domu a pozemku,

e)  předkládá  k  projednání  a  schválení  účetní  závěrku  a  písemné
materiály, které má shromáždění projednat,

f) zajišťuje řádné vedení písemností společenství,

g)  sděluje  jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění
výši  příspěvků  na  náklady  spojené  se správou domu a pozemku a výši
záloh na úhradu za služby,

h)  zajišťuje  vyúčtování  záloh  na  úhradu  za  služby  a  vypořádání
nedoplatků nebo přeplatků,

i)  zajišťuje  včasné  plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a
jiných  závazků  a  povinností  vůči třetím osobám a včasné uplatňování
pohledávek společenství.

(10) Výbor jako statutární orgán společenství zejména

a)  v  souladu  se  zákonem  o vlastnictví bytů, s těmito stanovami a s
usneseními shromáždění činí právní úkony jménem společenství navenek ve
věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,

b)  zajišťuje  kontrolu  kvality  dodávek, služeb a jiných plnění podle
uzavřených  smluv  a  činí  vůči  dodavatelům potřebná právní nebo jiná
opatření  k  odstranění  zjištěných  nedostatků  nebo k náhradě vzniklé
škody,

c)  jménem  společenství  vymáhá  plnění  povinností  uložených  členům
společenství,

d)  plní  povinnosti  podle  zákona  o  vlastnictví  bytů  ve  vztahu k
rejstříku  společenství  vedenému  příslušným  soudem určeným zvláštním
předpisem k vedení obchodního rejstříku.

Čl. IX

Pověřený vlastník

(1)  Pověřený  vlastník  plní  funkci  výkonného  a statutárního orgánu
společenství.

(2)  Pověřený  vlastník  činí  právní  úkony  a  podepisuje  je  jménem
společenství.

(3)  Pověřeného  vlastníka  volí shromáždění stejným způsobem, jakým se
volí výbor.

(4)  Pověřený  vlastník  vykonává  působnost  a plní úkoly v rozsahu, v
jakém  jinak  přísluší  podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov
výboru.

(5) Pověřený vlastník odpovídá za porušení svých povinností shodně jako
člen výboru.

Čl. X

Kontrolní komise, revizor

(1)  Kontrolní  komise  je  kontrolním  orgánem  společenství, který je
oprávněn  kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho
členů  na  činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo
její  pověřený  člen  je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů
společenství  a  vyžadovat od výboru nebo pověřeného vlastníka potřebné
informace  pro  svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze
shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

(2) Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a volí ji shromáždění stejným
způsobem,  jakým  se  volí  výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise
svého předsedu, který svolává a řídí jednání této komise.

(3) Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména

a)  kontroluje,  zda  společenství  a  jeho  orgány  vyvíjejí činnost v
souladu se zákonem o vlastnictví bytů a s těmito stanovami,

b)  vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru
určené k projednání na schůzi shromáždění,

c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,

d)  může podat výboru nebo pověřenému vlastníkovi zprávu o nedostatcích
zjištěných  při  své  kontrolní  činnosti  s  návrhy na opatření včetně
termínů na jejich odstranění,

e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru.

(4)  Ustanovení  odstavce  1 až 3 se použijí, rozhodne-li shromáždění o
zřízení  kontrolní  komise [čl. VI odst. 1 písm. c)]. Ve společenství s
počtem  členů  nižším než 10 může shromáždění rozhodnout, že se namísto
kontrolní komise volí revizor. Revizor má působnost kontrolní komise.

Čl. XI

Jednání dalších osob za společenství

(1)   Shromáždění   může   rozhodnout,  že  určité  činnosti  bude  pro
společenství   vykonávat   zaměstnanec  (zaměstnanci)  společenství  na
základě  pracovní  smlouvy,  dohody  o  pracovní činnosti nebo dohody o
provedení práce.

(2)  Pracovní  zařazení a vymezení právních úkonů, které je zaměstnanec
oprávněn  činit  za  společenství v rámci pracovněprávního vztahu podle
odstavce 1, musí být schváleno shromážděním.

(3)  Smlouva  sjednaná  podle odstavce 1 musí obsahovat přesné vymezení
oprávnění zaměstnance k jednání za společenství.

(4) Působnost podle odstavce 1 a 2 nebo její část může shromáždění svým
usnesením svěřit výboru nebo pověřenému vlastníkovi.

Čl. XII

Zvláštní způsob rozhodování ve společenství

V  případech,  kdy  je podle zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas
všech  členů společenství (§ 11 odst. 5 a § 13 odst. 3), může být tento
souhlas  vyjádřen  jednotlivými  členy  společenství  také  mimo schůzi
shromáždění  písemně  na  jedné  listině  či  na  více listinách, které
obsahují  označení  záležitosti,  k  níž  je  souhlas  vydáván, datum a
podpisy členů společenství.

ČÁST ČTVRTÁ

ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ

Čl. XIII

Vznik členství

(1)  Členy  společenství  se  stávají  fyzické i právnické osoby, které
nabyly  vlastnictví  k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo.
Jejich členství vzniká

a)  dnem  vzniku  společenství  v  případech,  kdy  tyto  osoby  nabyly
vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství,

b)  dnem  nabytí  vlastnictví  k  jednotce  v případech, kdy tyto osoby
nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství.

(2)  Společnými  členy  společenství  jsou spoluvlastníci jednotky nebo
manželé,  kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného
členství   jsou   společní  členové  oprávněni  a  povinni  společně  a
nerozdílně.

(3)  Spoluvlastníci  jednotky  jako  společní  členové  mají  postavení
vlastníka  jednotky  a  mají  právo na schůzi shromáždění hlasovat jako
jeden   vlastník   -  člen  společenství  s  váhou  hlasu  odpovídající
spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu
je nedělitelná.

(4)  Seznam  členů společenství, jejichž členství vzniklo ke dni vzniku
společenství,  tvoří přílohu těchto stanov. Členy společenství, jejichž
členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu
členů  společenství  neprodleně  poté,  kdy  člen  společenství  oznámí
prokazatelně  nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu členů společenství
musí  být  u  každého člena společenství uvedena vedle jména, příjmení,
data  narození  a místa trvalého pobytu též váha hlasu při hlasování na
shromáždění.

Čl. XIV

Práva a povinnosti člena společenství

(1)  Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství
uvedená  v  příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů a těchto
stanov a má zejména právo

a)  účastnit  se  veškeré  činnosti společenství způsobem a za podmínek
stanovených zákonem o vlastnictví bytů a těmito stanovami,

b)  účastnit  se  jednání  shromáždění  a hlasováním se podílet na jeho
rozhodování,

c) volit a být volen do orgánů společenství,

d)  předkládat  orgánům  společenství  návrhy  a  podněty  ke  zlepšení
činnosti společenství a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,

e)  obdržet  vyúčtování  záloh  na úhradu jednotlivých služeb a vrácení
případných přeplatků,

f) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze
schůze  shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z
nichž  vychází  určení  výše  jeho  povinnosti  podílet se na nákladech
spojených  se  správou  domu  a pozemku a s dodávkou služeb spojených s
užíváním jednotky.

(2)   Člen  společenství  má  povinnosti  vlastníka  jednotky  a  člena
společenství  uvedené  v  příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví
bytů a těchto stanov, zejména má povinnost

a)   dodržovat  tyto  stanovy  a  plnit  usnesení  orgánů  společenství
schválená v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a těmito stanovami,

b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,

c)  hradit  stanovené  zálohy  na  úhradu za služby a hradit nedoplatky
vyplývající z vyúčtování,

d)  řídit  se  při  užívání společných částí domu, pozemku a společných
zařízení   domu   právními  předpisy  a  pokyny  výrobce  nebo  správce
technických zařízení,

e)  zdržet  se  jednání,  jímž  by  zasahoval  do práva ostatních členů
společenství;  úpravy  jednotky  ve  svém vlastnictví provádět tak, aby
neohrožoval  výkon  vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek a v
případech, kde to stanoví zákon o vlastnictví bytů, provádět úpravy jen
se  souhlasem  všech  vlastníků  jednotek  nebo  na  základě  smlouvy o
výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,

f)  odstranit  na  svůj  náklad  závady  a  poškození,  které na jiných
jednotkách  nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří
s ním jednotku užívají,

g)  umožnit  instalaci  a  údržbu  zařízení  pro  měření tepla a vody v
jednotce a odečet naměřených hodnot,

h) umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně
vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako
celku;  nejde-li  o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor
nebo pověřený vlastník alespoň 3 dny předem,

i)  oznámit  bez  zbytečného odkladu výboru nebo pověřenému vlastníkovi
nabytí  vlastnictví  jednotky  spolu  s údaji potřebnými pro zapsání do
seznamu  členů společenství podle čl. XIII odst. 4 a pro potřeby správy
domu,

j)  oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování
služeb  spojených  s  bydlením,  zejména  změny v počtu příslušníků své
domácnosti,   domácnosti  nájemce  nebo  podnájemce,  pokud  je  způsob
rozúčtování  cen  služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a
pozemku  závislé  též  na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy ke změně došlo,

k)  předat  výboru  nebo  pověřenému  vlastníkovi  ověřenou projektovou
dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby.

Čl. XV

Zánik členství ve společenství

(1) Členství ve společenství zaniká

a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

b) úmrtím člena společenství - fyzické osoby,

c)   zánikem   člena   společenství  -  právnické  osoby  bez  právního
nástupnictví,

d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,

e) dalším způsobem, pokud to stanoví zákon o vlastnictví bytů.

(2)  Společné  členství  ve  společenství  zaniká a mění se na členství
dnem,  kdy  se  zapíše  změna  předchozího spoluvlastnictví jednotky na
výlučné   vlastnictví   jediného   člena   společenství   do   katastru
nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit
výboru společenství.

ČÁST PÁTÁ

HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ

Čl. XVI

Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem

(1)  Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy
společenství  na  úhradu  příspěvků  na  správu  domu a pozemku, dále s
finančními  prostředky  poskytovanými  členy  společenství na úhradu za
služby  spojené  s  užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky
získanými v rámci činnosti společenství.

(2)  Uzavře-li společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem, je
povinno  smluvně  dojednat  také  povinnosti správce předkládat orgánům
společenství  ke  schválení  návrhy  výše  příspěvků  na  správu domu a
pozemku  a  výše  záloh na úhradu za služby placené členy společenství,
návrhy  na  rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona o
vlastnictví  bytů  a  podle  těchto  stanov  schvalují příslušné orgány
společenství.   Ve   smlouvě  může  společenství  pověřit  správce  též
zajišťováním činností uvedených v odstavci 1.

(3)  Nabude-li  společenství  věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty
nebo  nebytové prostory k účelům uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a
v  těchto  stanovách,  je  povinno  s nimi hospodařit pouze v souladu s
vymezeným   účelem.   Výbor   nebo  pověřený  vlastník  může  v  těchto
záležitostech činit právní úkony pouze na základě usnesení shromáždění,
pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak.

(4)  Společenství  je  povinno  uplatňovat  a vymáhat plnění povinností
uložených  členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a
plnění  závazků  třetích  osob  vůči  společenství.  Výbor  či pověřený
vlastník odpovídají za včasné plnění těchto úkolů.

(5)  Členové  společenství jsou z právních úkonů týkajících se společné
věci  oprávněni  a  povinni  v  poměru  odpovídajícím  velikosti jejich
spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

(6)  Členové  společenství ručí za závazky společenství v poměru, který
odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Čl. XVII

Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby

(1)  Příspěvky  na  správu  domu  a  pozemku,  dále zálohy na úhradu za
služby,  popřípadě  další  platby  podle  zvláštního  právního předpisu
(např.  zákon  č.  185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů)  platí členové společenství v
částkách   a   v   termínech  stanovených  k  tomu  příslušným  orgánem
společenství  na  účet  společenství  [čl.  VII odst. 3 písm. f) a g)],
nerozhodne-li shromáždění o placení na účet správce.

(2)  Vyúčtování  záloh  na  úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za
zúčtovací   období,   kterým   je   kalendářní  rok,  nejpozději  do  4
kalendářních  měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným způsobem
rozúčtování  [čl.  VII  odst.  3  písm.  h)]. Nedoplatek nebo přeplatek
vyplývající  z  vyúčtování  je  splatný  do  7  kalendářních  měsíců po
uplynutí zúčtovacího období.

(3)  Zprávu  o  použití  a  stavu  příspěvků  na  správu domu a pozemku
předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření
společenství  a  s  návrhem  na  schválení  účetní závěrky. Nevyčerpaný
zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího roku.

Co je Scientologie?

Co je Dianetika
?

Scientologické organizace v Německé spolkové republice - Scientologické organizace třídy V.

Scientologické mise - Scientologické organizace v Německé spolkové republice - Scientologie v Německu

Slavnostní otevření rekonstruované budovy Scientologické církve v Německém Hamburgu

Otevření nového sídla organizace Scientologické církve v Německém Berlíně - Scientologická církev v Německu podrobně
 

Nová Německá vláda nemá námitek proti Scientologické církvi nebo jejím členům.